Izjava o varstvu osebnih podatkov

V tej izjavi o varstvu podatkov najdete informacije o vrsti, obsegu in namenu obdelave podatkov (prim. člene 13, 14 in 21 Splošne uredbe o varstvu podatkov [EU] 2016/679 [GDPR]).

Nanaša se na osebne podatke obiskovalcev, uporabnikov, interesentov in strank (pogodbenih partnerjev) podjetja ProMetall GmbH, Ared Straße 36 (ARED-PARK), A-2544 Leobersdorf, Avstrija
Če je v nadaljevanju omenjeno “podjetje”, je mišljeno omenjeno podjetje, v kolikor je odgovorno za varstvo podatkov.

“Posamezniki, na katere se podatki nanašajo”, so obiskovalci, uporabniki, interesenti in stranke.

(A) Splošno

Podjetje zbira osebne podatke, če posamezniki, na katere se podatki nanašajo, te podatke podjetju sporočijo ob obisku in uporabi spletne strani, pri povpraševanju, pri (drugem) navezovanju stikov (npr. prek kontaktnega obrazca ali e-pošte) ali ob odprtju računa stranke. Kateri podatki se zbirajo, je razvidno iz posameznih obrazcev za vnos podatkov oz. iz poizvedovanj zaposlenih v podjetju.

Ob obisku spletne strani se zberejo naslednje informacije: datum in čas obiska posamezne strani na naši spletni strani , IP naslov, ime in različica spletnega brskalnika, določeni piškotki (glejte točko [j]) in tiste informacije, ki jih navede uporabnik sam, na primer ob izpolnjevanju kontaktnega obrazca oziroma ob registraciji na spletni strani.

Uporabnik ni obvezan navesti podatkov, za katere je naprošen. Če jih ne navede, ne bo mogel uporabljati vseh funkcij spletne strani.

(B) Ime In Kontaktni Podatki Upravljavca

ProMetall Haeusler GmbH
Ared Straße 36 (ARED-PARK)
A-2544 Leobersdorf
Tel.: +43 2256 62541-0
UID: ATU43522309
office@prometall.si

V podjetju ni bila imenovana pooblaščena oseba za varstvo podatkov.

(C) Namen Obdelave In Pravna Podlaga

Osebni podatki posameznikov, na katere se nanašajo, se obdelujejo v naslednje namene:

Za izpolnitev pogodbe ali za izvajanje ukrepov na zahtevo posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, pred sklenitvijo pogodbe (svetovanje, priprava ponudb, itd.),
za izpolnitev zakonskih obveznosti dokumentiranja in sporočanja še zlasti na področju obdavčevanja; in
Za izpolnitev raznih obveznosti glede obveščanja interesentov, strank in oblasti v primeru kršitve varstva podatkov.
Pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov predstavlja

sklenjen posel s posameznikom, na katerega se podatki nanašajo (glejte zgoraj), pri čemer velja enako tudi za pogodbe s pravno osebo, za izpolnitev katerih je prav tako potreba obdelava osebnih podatkov (kontaktne osebe).
izvajanje ukrepov na zahtevo posameznika, na katerega se podatki nanašajo, pred sklenitvijo pogodbe in upravičen interes podjetja,
v primeru, da ne gre za zdravstvene podatke in druge občutljive podatke (člen 6 (1)(b)(f) GDPR),
ter privolitev (kot opisana spodaj).
Upravičen interes obstaja v naslednjih primerih:

za pridobivanje poslov s strani podjetja;
zadostno informiranje interesentov in strank o proizvodih in storitvah, prireditvah ter akcijah, ki jih ponuja podjetje, oziroma reklamiranje. V ta namen se lahko podatki posredujejo obdelovalcu podatkov, če je to potrebno, za izvedbo teh ali drugih ukrepov trženja in statistično obdelavo itd.
interni upravi koncerna, če mu podjetje pripada oziroma je s takim podjetjem povezano,
obdelava s strani obdelovalca (npr. zunanje knjigovodstvo).
preprečevanje zlorab ali nezakonite uporabe spletne strani. Razen v zadnjem primeru, se podatki, ki jih ponudnik samodejno zbere in shrani na spletnem strežniku, kot so uporabljen brskalnik, operacijski sistem, obiskana spletna stran, IP naslov in ura obiska, ne vrednotijo in ne pripisujejo posameznim osebam. V primeru, da uporabnik objavi komentar ali vnese podatke, se shranijo vneseni podatki in IP naslov z namenom spremljanja nezakonitih vsebin.
V naslednjih primerih pravno podlago za obdelavo podatkov predstavlja privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo:

Pri prijavi na novice se posameznik, na katerega se podatki nanašajo, strinja, da se za to potrebni ali navedeni podatki uporabijo za redno pošiljanje novic prek e-pošte.
Pri objavah na Facebook strani podjetja se posameznik, na katerega se podatki nanašajo, strinja, da sme podjetje objave objaviti na tako imenovanem “družabnem zidu”.
Vpis na seznam udeležencev na prireditvah in obdelava podatkov, navedenih v izročkih, ki so jih udeleženci prejeli od organizatorja, temeljita na v izročkih vsebovani pisni privolitvi posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

Ta privolitev se lahko (tudi posamično) kadarkoli prekliče s poslanim sporočilom na zgoraj opisano kontaktno možnost (b) ali s klikom na okvirček. S preklicem se do tedaj uspešna obdelava podatkov ne izbriše (brez možnosti retrogradnega delovanja).

Ker obdelava temelji na upravičenem interesu podjetja, posamezniku, na katerega se podatki nanašajo, v skladu s členom 21 GDPR pripada pravica do ugovora. V ta namen opozarjamo na posebno razlago ob koncu te izjave o varstvu podatkov.

(D) Nujnost

Nudenje osebnih podatkov podjetju je potrebno za sklenitev in izvajanje pogodbe. V nasprotnem primeru podjetje ne bi moglo izvesti dejavnosti in ne bi moglo skleniti pogodbe.

Pri prijavi na novice je nudenje osebnih podatkov podjetju potrebno za pošiljanje oziroma prejemanje novic. V nasprotnem primeru vam ne bi mogli poslati novic. Zanikanje nudenja osebnih podatkov nima vpliva na delovanje podjetja in na kasnejšo sklenitev pogodbe in torej ni pogoj.

Za objavo na Facebook strani podjetja je potrebno nudenje osebnih podatkov. V nasprotnem primeru objave ne bo mogoče objaviti. Zanikanje nudenja osebnih podatkov nima vpliva na delovanje podjetja in na kasnejšo sklenitev pogodbe in torej ni pogoj.

Za udeležbo na prireditvah in predstavitvah je potrebno nudenje osebnih podatkov, njihova izročitev udeležencem in nadaljnja obdelava navedenih podatkov. V nasprotnem primeru udeležba ni mogoča. Zanikanje nudenja osebnih podatkov nima vpliva na delovanje podjetja in na kasnejšo sklenitev pogodbe in torej ni pogoj.

(E) Prejemnik Podatkov

Razkritje osebnih podatkov posameznika, na katerega se podatki nanašajo, drugim prejemnikom izven podjetja (fizične ali pravne osebe, organi, ustanove ali drugi subjekti) v glavnem ne poteka (glejte opombe k točkam j k in l). Izključeni so:

organi, ki v okviru določenega preiskovalnega naloga v skladu s pravom EU ali avstrijskim pravom morda vsebujejo osebne podatke; obdelava podatkov s strani teh organov mora potekati v skladu z veljavnimi predpisi za varstvo podatkov;
obdelovalci podatkov, ki obdelujejo osebne podatke po naročilu podjetja. Tako se na primer za izvrševanje plačil v ta namen potrebni plačilni podatki posredujejo kreditni instituciji, odgovorni za plačila, ali izbranemu ponudniku plačilnih storitev.
Podjetje osebnih podatkov ne namerava posredovati tretjim državam ali mednarodnim organizacijam.

(F) Posodobitev

Posodobitev osebnih podatkov interesentov in strank poteka v glaven na podlagi neposrednih povratnih informacij oziroma opomb o spremembah, ki jih podjetju posredujejo interesenti in stranke. Izjemoma se uporabljajo javno dostopne informacije (npr. poslovni registri in imeniki). Kategorije podatkov, ki se lahko, glede na razpoložljivost, zberejo na ta način so: ime, starost, datum rojstva, naslov, ekonomski status, plačilna kultura.

(G) Obdobje Hrambe Podatkov

Osebni podatki se hranijo tako dolgo,

dokler niso več potrebni za namen, za kateri so bili zbrani ali na kak način obdelani;
dokler posameznik, na katerega se nanašajo, ne prekliče privolitve, če je obdelava temeljila na privolitvi;
dokler je hramba potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti (npr. zakonska obveznost hrambe) ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov podjetja.

(H) Pravice Posameznikov, Na Katere Se Podatki Nanašajo

Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ima v skladu s členom 15 GDPR pravico, da, ob dokazilu identitete od upravljavca zahteva potrdilo, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki. Če je tako, ima posameznik, na katerega se podatki nanašajo, pravico do dostopa do teh osebnih podatkov in

do informacij, ki jih določa člen 15 (1) GDPR
kot so kategorije osebnih podatkov in dodatne informacije. (Opomba: te ustrezajo podatkom, ki jih vsebuje ta izjava).
Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ima pravico od upravljavca zahtevati popravilo netočnih podatkov, ki se nanašajo nanj (pravica do popravka v skladu s členom 16 GDPR).

Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ima pod pogoji iz člena 17 GDPR pravico do izbrisa (pravico do pozabe) osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, še zlasti v primeru,

če podatki niso več potrebni za namen, za kateri so bili zbrani ali na kak način obdelani, ali
če so bili podatki obdelani nezakonito ali
če je posameznik, na katerega se podatki nanašajo, preklical privolitev, kadar obdelava temelji na privolitvi.
Če je podjetje javno objavilo osebne podatke, ki bi morali biti izbrisani, ima v skladu s členom 21 (2) GDPR naslednje obveznosti:

ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in z njo povezanih stroškov mora sprejeti primerne ukrepe, s katerimi se druge upravljavce obvesti o izbrisu, ki ga je treba izvesti. To se nanaša na upravljavce, ki obdelujejo osebne podatke. Slednje je treba obvestiti, da je posameznik, na katerega se podatki nanašajo, zahteval izbris vseh povezav do teh osebnih podatkov in kopij podatkov.

Pravica do izbrisa ne velja,

če ne obstaja razlog za izbris (ne velja noben od zgoraj navedenih razlogov) ali
če veljajo izjeme, navedene v členu 17 (3) GDPR, na primer, če je obdelava potrebna za izpolnitev zakonskih obveznosti v skladu z evropskim ali avstrijskim zakonom (npr. zakonsko določena obveznost hrambe) ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ima v skladu s členom 18 GDPR pravico do omejitve obdelave, npr.

če posameznik, na katerega se podatki nanašajo, oporeka točnosti podatkov,
če je obdelava nezakonita ali
med podjetjem in posameznikom, na katerega se nanašajo podatki, poteka spor, ali obstaja pravica do izbrisa. V tem primeru bo podjetje podatke, na katere se spor nanaša, le še hranilo, ne da bi jih na kakršenkoli način obdelovalo.
Posameznik, na katera se podatki nanašajo, ima v skladu s členom 21 82) GDPR pravico do ugovora glede obdelave osebnih podatkov v namen neposrednega trženja. Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, lahko ugovarja tudi obdelavi določene kategorije podatkov, npr. uporabi e-poštnega naslova za oglaševanje.

Če posameznik, na katerega se podatki nanašajo, zahteva izbris ali omejitev uporabe podatkov, bo nemudoma obveščen o sprejetih ukrepih ali o razlogih podjetja, ki nasprotujejo njihovemu ukrepanju.

osameznik, na katerega se podatki nanašajo, ima v skladu s členom 20 GDPR pravico, da osebne podatke, ki jih je razkril podjetju, prejme v strukturiranem, običajnem in strojno berljivem formatu. oda to velja le, če je obdelava potekala s pomočjo avtomatiziranih postopkov.

Posameznik ima prav tako pravico, da podatke posreduje drugemu upravljavcu. Upravljavec, kateremu je posameznik najprej posredoval osebne podatke, posameznika pri tem ne sme ovirati (pravica do prenosljivosti podatkov). Če je tehnično izvedljivo, ima posameznik pravico do neposrednega prenosa podatkov od enega upravljavca do drugega.

(I) Pravica Do Vložitve Pritožbe Pri Nadzornemu Organu

Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ima pravico do pritožbe pri nadzornem organu za varstvo podatkov, če je mnenja, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši GDPR ali člen 1 oz. člen 2 1. odstavka zakona o varstvu podatkov (DSG), kot je bil spremenjen z amandmajem o varstvu podatkov leta 2018.

(J) Piškotki

Piškotki so male datoteke, ki tej spletni strani omogočajo, da ob obisku te spletne strani na računalniku obiskovalca shrani specifične, na uporabnika vezane podatke. Piškotki nam pomagajo ugotoviti pogostost uporabe naših spletni strani in število uporabnikov, da bi lahko našo ponudbo za vas naredili čim bolj udobno in učinkovito.

Uporabljamo začasne ali sejne piškotke, ki se začasno shranijo le v času vaše uporabe naše spletne strani, in trajne ali shranjene piškotke, da bi ohranili informacije o obiskovalcih, ki se vedno znova vračajo na našo spletno stran. Namen uporabe piškotkov je zagotoviti optimalno uporabniško izkušnjo in prepoznati obiskovalce, ki se vračajo, da bi pri večkratni uporabi omogočili čim bolj zanimivo spletno stran in predstavili zanimive vsebine. Vsebina trajnih piškotkov je omejena na identifikacijsko številko. Ime, IP naslov in podobni podatki se ne shranjujejo. Osebnih profilov o vašem uporabniškem obnašanju ne sestavljamo.

Našo spletno stran lahko uporabljate tudi brez uporabe piškotkov.

V vašem brskalniku lahko deaktivirate shranjevanje piškotkov, ga omejite za določene spletne strani ali nastavitve brskalnika (Chrome, IE, Firefox, …) nastavite tako, da vas obvesti o vsakem poslanem piškotku. Piškotke lahko kadarkoli izbrišete s trdega diska svojega računalnika. Toda bodite pozorni, saj lahko v tem prim7eru računate na omejeno predstavljivost strani in omejeno uporabniško izkušnjo.
Spremenite nastavitve piškotkov

(K) UPORABA STORITVE MATOMO ANALYTICS

To spletišče uporablja storitev za analizo obiska spletišča iz podjetja InnoCraft Ltd, 7 Waterloo Quay PO625, 6140 Wellington, Nova Zelandija („InnoCraft“). Storitev Matomo Analytics uporablja »piškotke«, besedilne datoteke, ki se shranjujejo na vašem računalniku in omogočajo analizo vaše uporabe našega spletišča.

Informacije, ki so jih o uporabi našega spletišča ustvarili piškotki (vključno s skrajšanim IP naslovom), se obdelajo v sistemu, v katerem je tudi naše spletišče. Tretjim osebam podatkov ne posredujemo.

Obdelava poteka v skladu s členom 6(1)(f) uredbe o varstvu podatkov GDPR na podlagi našega upravičenega interesa za statistično analizo uporabniškega vedenja z namenom optimizacije in trženja.

Matomo Analytics te informacije uporabi za vrednotenje uporabe spletišča, za pripravo poročil o aktivnostih na spletišču in opravljanje drugih storitev, povezanih z uporabo spletišča in interneta.

Več o storitvi Matomo Analytics najdete tukaj: https://matomo.org/privacy/

Shranjevanje piškotkov lahko preprečite z ustreznimi nastavitvami brskalnika. Toda opozarjamo vas, da v tem primeru nekaterih funkcij spletišča ne boste mogli uporabljati v polnem obsegu.

Prav tako lahko s klikom na spodnji gumb privolite v zbiranje informacij o vaši uporabi spletišča s pomočjo piškotkov (vključno z IP- naslovom) ali to zavrnete.

(L) Google Maps

Na naših mikro spletnih straneh uporabljamo storitev Google Maps API. Ta storitev je del podjetja Google INC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zaradi uporabe storitve na naših straneh se na Google Inc. prenesejo vsaj naslednji podatki: IP naslov, čas obiska spletne strani, ločljivost zaslona obiskovalca, URL spletne strani (referer), identifikacija brskalnika (uporabniški agent) in iskalni pojmi. Prenos podatkov poteka neodvisno od tega, ali imate pri Googlu uporabniški račun, prek katerega ste se prijavili, ali ne. Če ste prijavljeni, se bodo podatki pripisali vašemu računu.

Če tega ne želite, se morate pred aktiviranjem gumba izpisati. Google, Inc. Te podatke shranjuje v obliki uporabniškega profila in jih uporablja za namene oglaševanja, tržnih raziskav in/ali za prilagojeno oblikovanje svoje spletne strani. Kot uporabnik imate pravico do ugovora proti oblikovanju vašega uporabniškega profila, za uveljavljanje katere se morate obrniti na Google Inc. Google Inc.

Več informacij o namenu in obsegu zbiranja podatkov in njihove obdelave s strani podjetja Google Inc. najdete na www.google.at/intl/de/policies/privacy/. Z uporabo storitve Google Maps se strinjate z obdelavo podatkov s strani podjetja Google Inc. Google Inc. Upravljavec omenjenih podatkov ne obdeluje.

———

Posebna obrazložitev v skladu s členom 21 (4) GDPR:

Ker obdelava temelji na upravičenem interesu podjetja, ima posameznik, na katerega se podatki nanašajo, v skladu s členom 21 (1) GDPR pravico do ugovora. Vendar to velja le v primer, ko obstajajo razlogi na podlagi posebnega položaja. Ne zadostuje, da si posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ne želi shranjevanja in obdelave podatkov. Za to mora predložiti osebne razloge, zakaj, za razliko od drugih strank in uporabnikov, (nadaljnja) obdelava podatkov ni upravičena. Če to dokaže, je nadaljnja obdelava osebnih podatkov dovoljena v zgolj dveh primerih:

podjetje dokaže, da obstajajo nujni razlogi za obdelavo podatkov, ki odtehtajo interese, pravice in svoboščine osebe, na katere se podatki nanašajo, ali
pa je obdelava podatkov namenjena uveljavljanju, izvajanju ali obrambi pravnih zahtevkov.